Huisreglement en Privacyverklaring

HUISREGLEMENT 2022 – 2023

Iedereen die een les wenst te volgen in onze school moet een kaartje hebben. Alle lessen (lesnummers) waarvoor werd betaald, zijn vermeld op dit kaartje. Lessen die niet op de kaart voorkomen, mogen niet gevolgd worden. Dit geldt ook voor abonnementen. Dat kaartje moet iedereen spontaan aan het begin van de les aan de leerkracht tonen, en aan het einde van de les terug meenemen.

Elke inschrijving geldt voor een volledig schooljaar. Vanaf het moment van inschrijving moet het schooljaar tot aan het einde betaald worden. Dit gebeurt door een eenmalige betaling voor een gans schooljaar. In uitzonderlijke gevallen wordt een afbetalingsplan toegestaan, mits betaling van een supplement van 10% op het totaalbedrag (excl verzekering). In samenspraak met leerkrachten, directie en leerlingen wordt er bepaald welke lessen er kunnen gevolgd worden. Bij deze beslissing wordt rekening gehouden met bekwaamheden en samenstelling van de groepen.

De lessen zijn opbouwend doorheen het jaar, we verwachten dan ook van alle leerlingen dat ze regelmatig hun lessen volgen om vooruitgang te kunnen boeken. Er kan onder geen enkel beding terugbetaling van lessen gebeuren. Een proefles van 1 uur kost 10 €, een proefles van 1,5 uur of meer kost 15 €. Dit bedrag wordt afgetrokken van het lesgeld bij inschrijving. Ook voor een proefles is er een kaartje met lesnummer(s) nodig. Het betalen van het lidgeld betekent dat het huisreglement gekend en aanvaard is. 

In geval van een afbetalingsplan: het lid of diens ouder/voogd verbindt zich ertoe het volledige lidgeld te betalen in periodieke betalingen zoals individueel afgesproken tussen Dansstudio Arabesque en het betreffende lid of diens ouder/voogd. Dansstudio Arabesque aanvaardt dit afbetalingsplan.

De kleedkamers zijn enkel toegankelijk voor de leerlingen. We rekenen op discretie van de ouders die hun jonge kinderen nog moeten helpen bij het omkleden. Er mag geen eten en drinken meegenomen worden in de kleedkamers. Breng geen waardevolle voorwerpen of juwelen mee. Dansstudio Arabesque is niet verantwoordelijk voor diefstal of verlies van persoonlijke spullen.

De cafetaria is open tot 1 uur na de laatste les. Roken is nergens in het gebouw toegelaten.

We verwachten iedereen, in het juiste uniform en met juiste dansflats of schoenen, tijdig in de lessen. Het uniform is verplicht, wordt door de leerlingen via Dansstudio Arabesque aangekocht en is niet in het inschrijvingsgeld inbegrepen.

Deelnemer en publiek is zich ervan bewust dat de door DSA georganiseerde activiteiten gefotografeerd kunnen worden en / of op video vastgelegd kunnen worden voor publiciteitsdoeleinden van de dansstudio. Deelnemers maken in geen enkel geval aanspraak op portretrecht.

Privacyverklaring 2022-2023:

Wij ervaren dat u vertrouwen stelt in Dansstudio Arabesque. Zorgvuldig omgaan met uw privacy beschouwen wij dan ook als onze verantwoordelijkheid.In deze privacyverklaring informeren we u hierover. Verwerking van persoonsgegevens door Dansstudio Arabesque:

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, kan het noodzakelijk zijn dat wij uw persoonsgegevens verwerken. Het kan gaan om de volgende producten/diensten:

-onze dagelijkse werking

-bezoek van/info over een voorstelling/evenement georganiseerd door DSA

-educatieve- of talentontwikkelingsactiviteiten en/of workshops

– onze website en webshop

– sociale platforms waarop Dansstudio Arabesque actief is

– nieuwsbrief

Per product of dienst verschilt de soort en omvang van de persoonsgegevens die wij verwerken. U kunt denken aan naam, adres, woonplaats, leeftijd, telefoonnummer, e-mailadres, bestede bedrag en IP-adres. Wilt u een volledig overzicht van uw gegevens dan kunt u een inzageverzoek doen (zie hierna: Wat zijn mijn rechten?).

Doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken:

Wij verwerken alleen die gegevens van u die nodig zijn voor:

Onze dienstverlening:                                                                                                                                                                  

Om een overeenkomst te sluiten voor een ander product of dienst en de uitvoering van deze overeenkomst worden persoonsgegevens verwerkt. Bijvoorbeeld: deelname workshop, aankoop webshop, contactformulieren website.

Marketingdoeleinden:                                                                                                                                                                      

Om u te kunnen informeren over de evenementen van Dansstudio Arabesque en haar (andere) producten en diensten en om deze informatie op uw interesse en voorkeur te kunnen af te stemmen. Bijvoorbeeld: voor de digitale nieuwsbrief, bij de aankoop van tickets enz.

Gebruik website:                                                                                                                                                                              

Om u in de gelegenheid te stellen onze website te gebruiken, het bezoek van de website te analyseren, voor het gebruik van social media netwerken en voor marketingdoeleinden.

Marktonderzoek:                                                                                                                                                                               

Om producten en diensten te ontwikkelen en andere aan de algemene bedrijfsvoering gerelateerde doeleinden.

Wet- en regelingeving:                                                                                                                                                                    

Om te voldoen aan de op ons rustende wet- en regelgevend.                                                                                          

Wanneer u hiertegen bezwaar heeft, bestaan verschillende opties (zie hierna:

Wat zijn mijn rechten?)

Verrijken van uw klantprofiel:                                                                                                                                                          

Wij kunnen de door u aangeleverde klantgegevens verrijken met andere gegevens. Dit doen wij om inzicht te krijgen in ons klantenbestand en gerichter onze producten/diensten aan u te kunnen aanbieden.

Dit doen wij op de volgende manieren:                                                                                                                                           

Wij kunnen informatie uit externe bronnen toevoegen aan de gegevens zoals we die van u hebben verwerkt. Het gaat bijvoorbeeld om demografische gegevens zoals wij die kunnen afnemen van derden.

Wanneer u bezwaar hiertegen heeft, zijn er verschillende opties (zie hierna:

Wat zijn mijn rechten?)

Delen van uw persoonsgegevens met derden:                                                                                                                

Dansstudio Arabesque schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening en andere bedrijfsactiviteiten derden in (zoals drukkerijen, uitgeverijen en automatiseringsdienstverleners). Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten en bedrijfsactiviteiten uw gegevens verwerken, treft Dansstudio Arabesque de contractuele, technische en organisatorische maatregelen om te verzekeren dat uw gegevens zorgvuldig worden verwerkt.

Dansstudio Arabesque deelt verder geen persoonsgegevens met de derde partijen.

Beveiliging van uw persoonsgegevens:                                                                                                                                          

Wij hebben conform de eisen in de AVG technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens waarover wij beschikken te beschermen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en opgeslagen op beveiligde servers.

Uw rechten:                                                                                                                                                                                        

U hebt het recht om ons te vragen om u inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Wanneer u vragen, opmerkingen of klachten heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens, of als u zich wilt afmelden voor de nieuwsbrief of andere producten, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. U kunt dergelijke vragen of verzoek richten aan info@dansstudio-arabesque.be .

Wijziging privacyverklaring:                                                                                                                                                 

Dansstudio Arabesque kan de privacyverklaring wijzigen.

Onze gegevens:                                                                                                                                                                  

Dansstudio Arabesque / Thibautstraat 41/ 2100 Deurne

tel: +32 (0)3/321.13.90