Algemene voorwaarden Webshop

ALGEMENE VOORWAARDEN DANSSTUDIO ARABESQUE

 1. Algemeen
 1. In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘DSA’ de Vereniging zonder winstoogmerk ‘DANSSTUDIO ARABESQUE’ verstaan, met zetel te 2100 Deurne, Thibautstraat 41 en met ondernemingsnummer 0553.980.559 en met als e-mailadres info@dansstudio-arabesque.be.Onder de “klant” wordt de andere partij verstaan, die een beroep doet op de producten via de webshop van de DSA. 
  1. Het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van DSA leidt tot automatische aanvaarding van deze algemene voorwaarden door de klant. Voordat de overeenkomst tot stand komt, wordt de integrale tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant ter beschikking gesteld. 
  1. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op de eventuele voorwaarden van de klant. 
  1. Behoudens andersluidende en uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst, zijn alle overeenkomsten bijgevolg afgesloten onder de hierna vermelde bedingen en voorwaarden. 
 • Bestelling
 • Er is sprake van een geldige overeenkomst tussen een klant en DSAwanneer DSAde bevestiging van de bestelling ontvangen heeft via de website en de klant een bestelnummer ontvangen heeft op het door de klant opgegeven emailadres. DSAkan er voor kiezen om de geldigheid van de overeenkomst te onderwerpen aan andere voorwaarden of de bestelling te weigeren bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik, in het geval dat de bestelling geplaatst werd door een minderjarige, wanneer de bestelbon volledig of onjuist is, wanneer vorige bestellingen van de klant niet of onvolledig betaald werden of bij overmacht.
 • Herroepingsrecht
 • De Klant die een bestelling plaatst via de webshop, heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt, of in het geval van een levering van verschillende onderdelen, het laatste goed fysiek in bezit krijgt. 
  • Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant DSA via het bijgevoegde retourformulier per post gericht aan bovenvermeld adres op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Als het formulier niet bij de bestelling is gevoegd, kunt u het via de website downloaden.
  • Als de klant de overeenkomst herroept, ontvangt hij alle betalingen die tot op dat moment gedaan zijn terug, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de klant voor een andere wijze van levering dan de door DSA geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat DSA op de hoogte is gesteld van de verklaring. DSA heeft echter het recht te wachten met terugbetaling tot zij de goederen heeft teruggekregen, of tot de klant heeft aangetoond dat de goederen werden teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. De klant dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop de klant de verklaring tot herroeping heeft verstuurd terug te zenden of te overhandigen op bovenstaand adres. De klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De kosten voor retourneren zijn voor rekening en onder verantwoordelijkheid van de klant. De klant is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. 
  • Dit herroepingsrecht geldt niet voor volgens specificaties van de klant vervaardigde producten.
 • Levering
 • Alle producten/diensten die door DSAworden aangeboden, zijn zo nauwkeurig en volledig mogelijk omschreven. De website en webshop werden met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch zou het kunnen dat er informatie onvolledig of niet up-to-date is. DSAkan niet aansprakelijk gesteld worden voor (druk)fouten die in de aanbiedingen voorkomen.
  • Het aanbod geldt steeds tot zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken door DSADSAdoet haar uiterste best om alle door de klant bestelde producten beschikbaar te stellen. Indien een artikel toch uit voorraad is, informeert DSAde klant zo vlug mogelijk. Indien een product niet op voorraad is, wordt de klant per e-mail op de hoogte gesteld van een andere leverdatum. Indien de consument het niet eens is met de vertraging, kan de bestelling worden geannuleerd of kan de consument een alternatief product bestellen. De prijs voor de geannuleerde bestelling wordt terugbetaald of, in het geval van een bestelling voor een alternatief product, wordt een nieuwe factuur gemaakt of gecrediteerd, rekening houdend met de prijs die is betaald voor het product dat wordt geannuleerd.DSAkan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou voortkomen uit het niet voorradig zijn van een product. Wanneer je als klant specifieke vragen hebt over beschikbaarheid, leveringstermijnen of leveringswijze, vragen we vriendelijk om vooraf contact op te nemen met DSA. Indien een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in onze voorwaarden.
  • DSA streeft ernaar bestellingen die geplaatst en betaald worden, binnen de tien werkdagen digitaal te verzenden. De leveringstermijn die door DSA aan de klant wordt meegedeeld is desalniettemin louter informatief en niet bindend. 
  • Wij leveren de producten digitaal die op uw orderbevestiging staan ​​vermeld. DSA kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor fouten gemaakt door de klant met betrekking tot het leverings- of factuuradres en voor eventuele late digitale leveringen of de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren als gevolg van die fout.
  • Online bestelde artikelen worden door DSAverzonden. Voor verzenden worden er kosten aangerekend, deze worden vermeld in het check-out proces. 
  • Vertraging in de levering kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding in hoofde van de klant en kan geen grond zijn voor ontbinding van de overeenkomst of weigering van de levering. Deze bepaling doet geen afbreuk aan de gemeenrechtelijke bepalingen ten aanzien van consumenten.
  • In geval de partijen ten uitzonderlijke titel een bindende leveringstermijn zouden hebben voorzien zal de klant met uitsluiting van elke andere vordering of vergoeding enkel gerechtigd zijn om van de bestelling af te zien in geval de effectieve leveringsdatum de oorspronkelijk vooropgestelde leveringsdatum met meer dan 30 kalenderdagen overschrijdt. Eventuele betaalde voorschotten m.b.t. geannuleerde bestelling zullen door DSA worden teruggestort. Indien de klant consument is, doet de regeling geen afbreuk aan het gemeen recht.
 • Prijs en betaling
 • Onze prijzen zijn vermeld in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten (en indien van toepassing exclusief administratiekosten) tenzij anders vermeld.
  • De prijzen zijn geldig op het moment van publicatie, daarna onder voorbehoud van wijzigingen.
  • Bij bestellingen buiten de EU, kunnen we niet garanderen dat er geen extra kosten kunnen worden gerekend. (Naar aanleiding van de regelgeving van de EU omtrent douanekosten).
  • Betaling kan enkel geschieden op een van de op de website aangegeven manieren.
 • Eigendomsoverdracht – risico’s
 • De eigendom van het verkochte goed zal pas worden overgedragen op de Klant tot na de volledige voldoening door de Klant van al hetgeen als tegenprestatie van de door Verkoper geleverde of te leveren goederen aan de Klant verschuldigd is, met inbegrip van de prijs, kosten, interesten en eventuele schadevergoedingen. Niettemin zullen de risico’s van het verlies of de vernietiging van het verkochte goed integraal worden gedragen door de klant vanaf het moment dat het verkochte goed aan hem werd geleverd op het adres dat vermeld staat in de orderbevestiging van de klant. 
 • Garantie
 • De Klant heeft recht op de wettelijke garantie gedurende 2 jaar vanaf de ontvangst van het goed. Deze garantie kan in geen geval ingeroepen worden voor wijzigingen aan of kenmerken van het gekochte product die het gevolg zijn van natuurlijke processen waarop DSA geen vat heeft. De klant dient elk gebrek aan overeenstemming aan het goed binnen een termijn van twee (2) maanden na de vaststelling schriftelijk aan DSA mee te delen. Bij gebrek aan een dergelijke mededeling van het gebrek aan DSA binnen de twee maanden na vasstelling ervan verliest de klant zijn recht om zich op de garantieregeling te beroepen.
  • Aanspraak op de garantie vervalt indien derden of de klant zonder toestemming van DSA  herstel- of andere werkzaamheden aan het door DSA  geleverde hebben verricht of hebben laten verrichten.
 • Overmacht
 • In geval van “overmacht” is DSA niet verplicht onze verplichtingen na te komen. DSA kan haar verplichtingen opschorten zolang de overmacht voortduurt of de overeenkomst definitief ontbinden.
  • Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil van DSA om die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of definitief verhindert. Onder overmacht wordt verstaan: stakingen, brand, bedrijfsstoring, energieonderbreking, onderbrekingen in (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en / of het niet goed functioneren van onze website, te late of niet-levering van de leveranciers of andere ingeschakelde derden.
 • Intellectuele eigendom
 • Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen elke communicatie is eigendom van Vereniging zonder winstoogmerk ‘DANSSTUDIO ARABESQUE’ verstaan, met zetel te 2100 Deurne, Thibautstraat 41 en met ondernemingsnummer 0553.980.559 en wordt beschermd door nationale en internationale auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten die berusten bij onze leveranciers of andere belanghebbenden.
  • Het is verboden gebruik te maken van en / of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Bijvoorbeeld tekeningen, foto’s, namen, teksten, logo’s, kleurencombinaties, etcetera… mogen niet gekopieerd of gereproduceerd worden zonder voorafgaande en expliciete schriftelijke toestemming.
 1. GDPR en privacy
 1. DSA zal via de website en in het kader van het bestellingsproces persoonsgegevens van de klant verzamelen. De persoonsgegevens van de klant die verzameld worden zijn: e-mailadres, naam, adres, GSM-nummer, geboortedatum, bankrekeningnummer/ kredietkaartgegevens en taalkeuze. De klant geeft hierbij zijn/haar ondubbelzinnige toestemming om deze persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig de voorwaarden bepaald in deze bepaling.Vereniging zonder winstoogmerk ‘DANSSTUDIO ARABESQUE’ verstaan, met zetel te 2100 Deurne, Thibautstraat 41 en met ondernemingsnummer 0553.980.559 treedt hierbij op als verwerker van de gegevens. 
  1. De klant heeft het recht om zijn persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen.
  1. Daarnaast heeft de klant het recht om diens eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door DSAen heeft hij het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat de klant een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van de klant beschikken in een computerbestand naar hem of een ander, door hem genoemde organisatie, te sturen. 
  1. Indien de klant gebruik wil maken van zijn recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of indien hij vragen/opmerkingen heeft over de gegevensverwerking, dient hij een gespecificeerd verzoek te sturen naarinfo@dansstudio-arabesque.be.Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door de klant is gedaan, vraagt DSAaan de klant een kopie van de identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen (met zwart maken van pasfoto en rijksregisternummer). 
  1. DSA wijster tevens op dat de klant de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.
 1. Slotbepalingen
 1. De eventuele nietigheid van één of meerdere bedingen van deze Algemene Voorwaarden laat de geldigheid van de andere bedingen onverlet. Indien de bedingen, opgenomen in deze Algemene Voorwaarden, geheel of gedeeltelijk nietig zijn, zal dit beding herleid worden tot het ruimst mogelijk geldig beding die de bedoeling van partijen het dichtst benadert.
  1. Alle betwistingen vallen onder het Belgische recht en behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar DSA haar zetel heeft.